İşçi kontrolüne karşı Taylorizm

▪ Taylorizm
▪ Gastev’in makine fetişizmi
▪ İktidardan önce iktidardan sonra
▪ “İşçi sınıfına karşı kalkan sopa”
▪ Tek parti diktatörlüğü

7 – 14 Ocak 1918 tarihli Birinci Rusya Sendikalar Kongresi’nde, yeni kurulan Rusya Metal İşçileri Sendikası sekreteri olarak, Aleksey Gastev adında enteresan bir zat da hazır bulundu. Aleksey Gastev, Taylorcu çalıştırma sistemine hayranlığıyla biliniyordu.

Gastev, kongreye, çalışma disiplinini ve üretkenliği artırmak için Taylor sisteminin uygulanmasını öneren bir karar tasarısı sundu. Kongre büyük bir çoğunlukla tasarıyı kabul etti.

Gastev’in ya da kongrede söz alan öteki liderlerin hangi sol elbise altında konuştukları başka şeydir, savundukları fikirlerin gerçek hayattaki hangi eğilimlere karşılık geldiğini araştırmak başka şeydir.

Belli bir dönemi ele alan araştırma, o dönemin aktörlerinin kendilerini hangi kimlikle takdim ettiklerini sadece not eder. Araştırmanın asıl araştıracağı husus, kişilerin kendileri hakkında ne dedikleri değil, fakat ileri sürdükleri görüşlerin ve aldıkları tutumların pratikteki hangi eğilimlerin önünü açtığıdır.

Kongrenin yapıldığı 1918 Rusya’sında, her devrimci dönemde olduğu gibi, eskiyi geri getirmeye çalışan eğilim ile eskiyi inkâr etmekte olan eğilim birbirleriyle mücadele halindeydi. Bir yanda, yabancılaşmış faaliyetin yarattığı meta, değer, para, sermaye gibi insana aykırı toplumsal ilişkilerin bir hayli sarsılmış olan gayri şahsi toplumsal iktidarı vardı. Geriletilmiş ama yok edilememiş olan bu soyut toplumsal iktidar, günlük yaşamda an be an kendisini yeniden üreterek toparlanma gayretindeydi. Öte yanda ise yabancılaşmış faaliyeti inkâr mücadelesinden doğan karşı toplumsal iktidar etki alanını genişletmeye çalışmaktaydı.

Gastev’in Taylor sistemine geçme önerisi, sermayenin devrimci saldırıyla hırpalanmış olan toplumsal iktidarını münhasıran fabrikalarda yeniden dayatma mücadelesine tercüman olmuştur. Bu öneri, işçi kontrolü mücadelesini bastırıcı siyasetlere ilham vermiştir.

 

Taylorizm

Ondokuzuncu yüzyılda yaşanan geniş çaplı sanayileşme hareketi, işçileri fiziken makinelerin eklentisi haline getirerek, sermayenin işçiler üstünde gerçek egemenliğini kurmasının teknik temelini döşedi. Kapitalistler, makineli üretimin potansiyellerinden sonuna kadar yararlanabilmek için, işçileri sıkı disiplin altında çalıştıracak yeni kontrol yöntemleri aramaya başladılar.

Amerikan kapitalizminin yetiştirdiği Frederick Taylor, bu ihtiyaca cevap olarak, 1890’larda, döneme damgasını vuran “bilimsel iş yönetimi”ni geliştirdi.

Taylor’a göre, usta-çırak ilişkilerine, kişisel ilişkilere, geleneksel zanaatçı becerilerine dayalı üretim süreçlerinde işçileri gerçek anlamda kontrol etmek mümkün değildi. İşçilerin performansları üstünde tam bir kontrol kurarak emek üretkenliğini artırmak için, üretimin zihinsel yanı ile fiziksel yanını birbirinden ayırmak gerekiyordu.

Nitelikli işçilere bağımlılıktan kurtulmak için, üretim bilgisi, tasarlama, plânlama gibi zihinsel işler, işçilerden koparılıp fabrika yönetimlerinde toplanmalıydı. Üretim usullerinin belirlenmesi ve üretimin örgütlenmesi üstünde işçilerin hiçbir ağırlığı kalmamalıydı.

Taylor’a göre, üretim süreci niteliksiz işçiler tarafından da yapılabilecek kadar küçük parçalara bölünmeliydi. Böylece, hem nitelikli işçilerin üretimi fiilen kontrol etmelerine son verilecek, hem de ucuza çalıştırılan düz işçilerden, hep aynı iş parçacığını yaparak robotlaşacakları için, yüksek verim alınacaktı.

Taylor’un teorisine göre, bir işi yapmanın tek doğru yolu vardı ve bu tek doğru yolu işçiler değil, fakat emek sürecini dışarıdan gözlemleyen bir uzman belirleyebilirdi. Çünkü işin nasıl yapılacağı işçilere bırakıldığında, işçiler kendi aralarındaki dayanışma gereği işi ağırdan almakta, böylece işin bütünsel bilgi ve becerisine sahip olmayan yönetimi kandırmaktaydılar.

Gözlemci, elinde kronometre, iş sürecinin her bir parçacığının ne kadar zamanda yapıldığını ölçmeliydi. Ölçülen iş parçacıklarıyla doğrudan ilgisi olmayan bütün hareketler elenmeliydi. Böylece minimum işlemle nasıl yapılacağı standardize edilen belli bir iş parçacığının ne kadar zamanda bitirilmesi gerektiği hesaplanmalı ve tespit edilen bu normlar doğrultusunda çalışması kaydıyla işçiye parça başı ücret ödenmeliydi. Belirlenen iş kotalarının altında kalan işçinin ücretinden kesinti yapılmalı, üstüne çıkana prim verilmeliydi.

Taylor’un geliştirdiği “bilimsel iş yönetimi” sistemindeki “bilimsel” lâfı, Taylor’un sanki emek faaliyetini örgütlemenin doğru yöntemlerini bulduğu izlenimini uyandırır. Oysa Taylor’un teorisi, genel-evrensel anlamda emeğin değil, fakat insana yabancılaşmış emeğin, artı-değer üretimini maksimize edecek şekilde nasıl sapkınca örgütlenmesi gerektiği üstünedir.

Emek faaliyetinin doğru örgütlenmesinin en başta gelen bilimsel kriteri, üretimin insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, insana layık koşullarda, insanı geliştirici şekilde, en az enerji harcayarak ve doğayla uyum içinde yapılmasıdır. Emek faaliyetinin insanı geliştiren, insanın insan olma potansiyellerini gerçekleyen bir süreç haline gelmesi için, doğrudan üreticiler ile üretimin maddi koşullarının birliğinin sağlanması, böylece emeğin insana geri döndürülmesi, yani emeğin komünal doğasına kavuşturulması gerekir. Emek faaliyetinin komünal doğasına kavuşması, üretimi komünlerin yönetmesi demektir.

Sahiden insana ait olan emek, yani komünal emek Taylor’un ufkuna girmez. Taylor’un aklının erdiği tek emek tarzı, emekçinin emeğin maddi koşullarından koparıldığı akıl dışı emek tarzıdır, yani yabancılaşmış emektir. Taylor, gerçekte akla uygun olmayan yabancılaşmış emek faaliyetinin sermayenin aklına uygun olarak nasıl örgütleneceğinin teorisini yapmıştır. Taylor, işçileri sermayenin tam tahakkümü altına alacak şekilde disipline etmenin “bilimsel” çalışmasını yapmıştır.

 

Gastev’in makine fetişizmi

Devrimci dönüşüm dönemleri, süreci geri devşirmeye çalışan eğilimler ile ileri çekmeye çalışan eğilimlerin birbirlerinden kolayca ayırt edilemediği karmaşa dönemleridir. Böylesi dönemlerde, geçmişten devralınan ekonomik, toplumsal sürekler, farklı farklı çıkarlar, zamanın muteber ideolojisinin meşrulaştırıcı dilini kullanarak önlerini açmaya çalışırlar.

Dönüşüm dönemlerine damgasını vuran söylemler, çoğu durumda, tarihin o döneminde gerçekte ne olduğunu değil, fakat dönemin aktörlerinin içinde yaşadıkları dönüşümü ne gibi ideolojik formlarda algılayıp ifade ettiklerini gösterir. Onun için ele alınan dönemin kendisi hakkındaki bilincine, siyasal aktörlerin kullandığı retoriğe değil, fakat o bilinç ve retorikte şifrelenen gerçekliğe bakmak gerekir.

Toplumsal altüst oluş dönemlerinde öne çıkan siyasal aktörlerin, sürecin çeşitli momentlerinde farklı farklı görüşleri savunmaları bu karmaşık dönüşüm dönemlerinin doğası gereğidir. Devrimin hercümerci içinde deneme-yanılmalar olur, pratiğin öğreticiliğiyle fikirlerin değişmesi, gelişmesi, tutumların netleşmesi olur. Netice itibarıyla siyasettir, dolayısıyla, siyasal zorunluluklara göre uzlaşmalar, saf değiştirmeler, “hidayete ermeler” de olur. Bolşevik kadrolar ve devrimin öteki kadroları arasında bunlar çokca yaşanmıştır. Belli momentlerde, belli tutum alışlarda, belli saflarda olan siyasal aktörler başka momentlerde, başka tutumlarda, başka gruplaşmalar içinde görülmüştür.

Gastev’i dönemin öteki aktörlerinden farklı kılan, savunduğu Taylorcu çizgiyi mantıksal sonuçlarına kadar tutarlılıkla sürdürmüş olmasıydı. Gastev’in savunduğu Taylorcu görüşlerin şüphesiz ki gerçek yaşamda karşılığı vardı. Çarlık, on dokuzuncu yüzyıldan sarkan geç sanayileşme sürecinin sorunlarını aşamadan yıkılmıştı. Gastev, Taylor felsefesini yeni rejimin diline uyarlayarak, aslında, eski rejimin çöküşüyle tökezlemiş olan sanayileşme sürecini ayağa kaldırmanın modernist argümanlarını sağladı.

Gastev’e göre, çağın örgütleyici iradesi, insanlarda değil, fakat makinelerdeydi. Çağdaş toplum, makinelerin iradesine göre örgütlenmeliydi. Gastev bu görüşlerini şöyle ifade etti:

“Aletlerin (makinelerin – YZ) ve toplumsal otomasyonun her yere nüfuz eden örgütleyici iktidarının karakterize ettiği çağda, aralıksız hareketiyle, hergün sürekli yeniden doğan örgütlenmesiyle modern fabrika yapısı, kültürün ve modern psikolojinin tamamen yeniden yapılanması için gereken araçları sağlamaktadır…

“Kitlesel üretim, uzmanlaşma, otomasyon, etkili iş plânlaması, üretim sürecinin sürekli akışı ve eşzamanlılığı gibi fabrikada yapılan örgütsel devrim, modern makineleri ve bilhassa makine komplekslerini yarattı. Bu makine ve makine komplekslerinin kendi hissiyat, iş idaresi, dinlenme yasaları var. Bu yasalar, bireylerin yaşam ritmleriyle ve sosyal organizmayla koordinasyon içinde değildir, fakat onları fiilen belirlemektedir… Makineler ve makine kompleksleri, bireylerin iradesinden bağımsız olarak kendi uyumlu yasalarını ve normlarını yaratmaktadır.” (Aktaran: D. R. Shearer, Aleksey Gastev, Russian Modernism and the Proletarian Cultural Tradition, s. 71-72., http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Shearer%20David%20Randall.pdf?acc_num=osu1145455042)

“Modern çağda toplumsal iş yönetiminin makinelere adapte olma işlevi taşıması gerektiğini ne kadar vurgulasak azdır. Bu nedenle beyan ediyoruz ki, modern makineli üretim ve örgütlenme çağında toplumsal üretim araçları artık insan emeğinin eklentisi değildir. İnsan artık makinelerin efendisi değildir. Aksine, toplumsal emek, makinelerin ‘altında’, makinelerin mekanik yasalarının ve teknolojik işleyiş alanın uzantısı olarak yer alır.” (ibid. s. 73.)

Gastev’e göre makineler, bireylerin iradelerinden bağımsız olarak, kendi yasa ve normlarını yaratmaktadır. Bu yasa ve normlar, “bireylerin yaşam ritmleri”ni ve “sosyal organizma”yı fiilen belirlemektedir. Gastev’in makinelere atfettiği toplumsal yaşamı düzenleyici irade, gerçekte sermayenin iradesidir.

Fetişist ilişkiler dünyasında, parada, sermayede insanları tahakküm altına alan fiili bir toplumsal iktidar vardır. Bu fiili toplumsal iktidarı doğuran, insanların içinde sürüklendikleri yabancılaşmış faaliyettir. Yabancılaşmış faaliyet odur ki, insanların kendi faaliyetleri insanların kontrolü dışına çıkarak para, sermaye kılığına bürünmekte ve dönüp insanlar üstünde tahakküm kurmaktadır.

Fetişist ilişkiler dünyasında kendisini kaybetmiş olan zihin, paradaki, sermayedeki fiili toplumsal iktidarın kaynağına nüfuz edemez. Sermayenin toplumsal iktidarı, aslında, vahşileşerek insanların iradesi dışına çıkan kendi faaliyetlerinin yarattığı sapkın toplumsal iktidardan başka bir şey değildir. Yabancılaşmış, vahşileşmiş faaliyeti pozitifinden okuyan zihin, insana aykırı ilişkilerde tecelli eden toplumsal iktidarı doğanın bir verisiymiş gibi algılar. Gastev’e göre, işçi sınıfının kendisini, makinelerde tecelli eden bu toplumsal iktidara göre hizalaması çağın karşı konulamaz bir gereğidir.

İşçileri makinelerin eklentisi olarak vazeden koşular, işçileri nesne derekesine düşüren yabancılaşmış emek koşullarıdır. Bu insana aykırı koşulları modern çağın gereğidir diye onaylayan zihniyet, çağını pozitifinden, yani eleştirel olmayan tarzda algılayan zihniyettir. İşçileri makinelerin eklentisi olarak vazeden koşulları, karşı çıkılamaz bir zorunlulukmuşçasına kabullenen zihniyetin yabancılaşmış emeğe karşı pratik eleştiriye, yani çağı dönüştürücü mücadeleye ilham vermesi mümkün değildir.

Çağın gereği, nereden bakıldığına göre farklı görünür. İşçi sınıfı açısından çağın gereği, yabancılaşmış faaliyetin pratik eleştirisini yaparak kurtuluşa giden yolu açmanın mücadelesini vermektir. İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesi, doğrudan üreticileri makinelerin, sermayenin kölesi kılan yabancılaşmış emeği inkâr ettiği ölçüde, böylece işçi sınıfı öznelliğini geliştirdiği ölçüde kurtuluş mücadelesi olmaya devam eder.

İşçi sınıfının kendisine dayatılan koşullara karşı her direnişi, o direnişi ne gibi ideolojik formlarla algılayıp yürütüyor olursa olsun, yabancılaşmış emeği inkâr mücadelesine açılır. İşçiler bu mücadele içinde kendilerindeki potansiyel dönüştürücü öznelliğin farkına varırlar.

Yabancılaşmış faaliyeti inkâr mücadelesi, o mücadeleyi yürütenlerin zihnine akarak kendi bilincini, kendi kültürünü yaratır. İşçiler ancak bu mücadele sayesinde kendilerini ve içinde bulundukları koşulları değiştirerek “nesne” olmaktan kurtulup kolektif özne olmaya doğru ilerleyebilirler. İşçiler ancak kolektif özne olabildikleri ölçüde, kendi kaderlerini kendi ellerine alabilir, yani toplumsal yaşamı düzenleyici komünal bir irade ortaya çıkarabilirler.

Gastev, makinelere vurgundu, sanayileşme hummasına tutulmuştu. Hummanın ateşiyle zihni öylesine hasar görmüştü ki, 24 Mayıs –  4 Haziran 1918 tarihinde toplanan Birinci Rusya Halk Ekonomik Konseyler Kongresi’nde yaptığı konuşmada, işçi sınıfının yukarıdan dayatılan üretim normlarına karşı direnişine “sabotaj” diyebilmişti:

“Doğrusunu söylemek gerekirse, muazzam boyutlara ulaşan bir sabotajla karşı karşıyayız. Ne zaman ki korkmuş bir burjuvayı sabotajcı gibi önüme getirip burjuva sabotajdan söz ediyorlar, gülesim geliyor. Ülke çapında, yaygın, proleter bir sabotaj var karşımızda. Ne zaman işçilere üretim ‘normları’nı empoze etmeye kalkışsak, işçi yığınlarının muazzam direnişiyle karşılaşıyoruz.” (Aktaran: S. N. Prokopoviç, SSCB’nin Ekonomik Tarihi, Fr., s. 270.)

Sermayenin soyut toplumsal iktidarı adeta Gastev’de ete kemiğe bürünmüş, sermayenin pratik eleştirisini yapan işçi sınıfına karşı ateş püskürüyor.

 

İktidardan önce iktidardan sonra

Lenin, devrimden önceki yıllarda, Taylor sistemini “ağır çalıştırmanın ‘bilimsel’ sistemi” olarak adlandırmıştı:

“Taylor, sistemini ‘bilimsel’ başlığı altında tanımlıyor… Bu ‘bilimsel’ sistem nedir? Bu sistemin amacı, aynı uzunluktaki işgününde işçiden üç misli daha fazla emek sıkıp çıkarmaktır. En dayanıklı ve en becerili işçi işe sürülüyor, saniyeleri, saliseleri ölçen özel bir saatle her bir işlem ve her bir hareket için harcanan süre tespit ediliyor, en ekonomik ve en etkili çalışma yöntemi geliştiriliyor…

“Sonuçta, dokuz ya da on saatlik aynı işgününde, işçinin bütün gücünü acımasızca tüketerek ondan üç misli daha fazla emek sıkıp çıkarıyorlar. Ücretli kölenin ruhsal ve fiziksel enerjisinin her bir damlasını üç misli daha hızla emiyorlar. Ya işçi genç yaşta ölürse? Eh, fabrikanın kapısında bekleyen pek çok başka işçi var!

“Kapitalist toplumda bilim ve teknolojide ilerleme ağır çalıştırma sanatında ilerleme demektir.” (V. İ. Lenin, “Ağır Çalıştırmanın ‘Bilimsel’ Sistemi”, 13 Mart 1913, Toplu Yapıtlar, İng., c. 18, s. 594-595.)

Bolşevik sendika liderlerinden Mikhail Tomski’ye göre, iktidar alındıktan sonra Gastev Lenin’i kendi görüşleri doğrultusunda etkilemiştir:

“Tomski’ye göre, 1917 ve 1918’de Metal İşçileri Sendikası sekreteri olan Gastev, Lenin de dahil olmak üzere parti görevlilerini, sendikacı arkadaşlarını, enkaz halindeki Sovyet ekonomisinde emek üretkenliğini artırmak için parça başı ücrete geçmeye ikna etmede baş rolü oynamıştır.” (D. R. Shearer, “Aleksey Gastev, Russian Modernizm and the Proletarian Cultural Tradition”, s. 20., http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Shearer%20David%20Randall.pdf?acc_num=osu1145455042)

Gastev’in etkisiyle ya da değil, aşağıdakiler Lenin’in iktidara geldikten sonraki kendi sözleridir:

“Parça başı çalışmayı gündeme almalı, bunu uygulamalı ve pratikte test etmeliyiz. Taylor sistemindeki bilimsel ve ilerici olan her şeyi uygulama meselesini öne çıkarmalıyız. Ücretleri, üretilen malların toplam miktarına … tekabül eder hale getirmeliyiz.

“İleri ülkelerdeki halklara kıyasla Rus kötü bir işçidir. Çarlık rejimi altında ve serflik kalıntılarının inatla sürmesine bakarak başka türlü de olamazdı. Sovyet hükümeti, çalışmayı öğrenme görevini bütün kapsamıyla halkın önüne koymalıdır. Kapitalizmin bu alandaki son sözü olan Taylor sistemi, bütün kapitalist ilerlemeler gibi, çalışma sırasındaki mekanik hareketlerin analizi, gereksiz hareketlerin elenmesi, çalışmanın doğru yöntemlerinin belirlenmesi, en iyi muhasebe ve kontrol sisteminin uygulanması vb. alanındaki en büyük bilimsel kazanımlar ile burjuva sömürünün katışıksız vahşetinin bir bileşimidir. Sovyet Cumhuriyeti, her ne pahasına olursa olsun, bilim ve teknolojinin bu alandaki bütün değerli kazanımlarına sahip çıkmalıdır.” (V. İ. Lenin, “Sovyet Hükümetinin Acil Görevleri”, Mart – Nisan 1918, Toplu Yapıtlar, İng., c. 27, s. 258-259.)

Alıntıya göre, Çarlık zamanında kapitalizmin yeterince gelişmemiş oluşundan ötürü, “Rus kötü bir işçidir”. O halde, eski rejimin eksik bıraktığını, Sovyet hükümeti tamamlamalıdır. Sovyet hükümeti, işçilere nasıl çalışması gerektiğini öğretmelidir.

Bu mantık yürütme tarzı, işçi sınıfına dışarıdan bakan, işçi sınıfına biçimlendirilecek bir nesne muamelesi yapan, yani düşünen özne ile üstünde düşünülen nesnenin birbirinden ayrılığına dayanan sosyolojik düşünme tarzıdır. Bu tarz, çağın pozitif gereklilikleri açısından analiz ettiği sosyolojik durumdan, işçiyi “adam etme” vazifesi çıkaran toplum mühendisliği tarzıdır.

Alıntıya göre, Taylor sistemi çalışmayı öğrenme alanında kapitalizmin son sözüdür. “Çalışmanın doğru yöntemlerinin belirlenmesi, en iyi muhasebe ve kontrol sisteminin uygulanması”, Taylor sisteminin “iyi” yanıdır. Bu “bilimsel” kazanımlar ile “burjuva sömürünün katışıksız vahşetini” birleştirmiş olması, Taylor sisteminin “kötü” yanıdır. Ancak, kötüyü atıp iyiyi almak mümkündür.

Bilim ve teknoloji kültü, geri kalmışlıktan kurtulmaya çalışan toplumların modernleşme heveslisi entelijensiyasında yaygındır. Batı’ya bir yandan haset eden, öte yandan da içten içe hayranlık besleyen şark aydınları, bilim ve teknolojiyi onu yaratan insan faaliyetinin bütününden kopararak, uzanılıp alınabilecek bir şeymiş gibi takdim etmiştir. “Batı’nın iyi yanlarını alalım” kolaycılığı, bu takdimin mantıksal sonucudur. Bu ucuz formül, araçlar ve yöntemler ile o araç ve yöntemlerin içerdiği amaçların organik bütünlüğünü görmeyen seçmeci algılamaya dayanır.

Taylor, alıntının iddia ettiği gibi “çalışmanın doğru yöntemlerini” değil, fakat işçilerin öznelliğini ezen, böylece işçileri sermayeye tamamen esir eden çalıştırma düzeninin “doğru” yöntemlerini bulmuştur. Bu anlamda, Taylor sisteminde yöntem ve amaç bütünlüğü vardır, bunlar birbirinden koparılamazdır.

Çalışmanın doğru yöntemi işte budur diye Taylor sistemini ithal eden zihniyet, aslında, işçi sınıfını yabancı bir iradenin kontrolü altında ruhsuzlaştıran, yabancılaşmayı derinleştiren çalıştırma sistemini ithal etmiştir.

Bir zamanların Sovyetler Birliği, çağdaşı Batı ülkelerinde görülenlerden farklı bir emek örgütlenmesini ortaya koyamamıştır. Çünkü, işçiye dışsal emek örgütlenmesinin pratik eleştirisinden hareketle komünal emek örgütlenmesine doğru gidişi örecek olan işçi kontrolü mücadelesi daha baştan bastırılmıştır.

Ekim devriminden sonra sanayiin yönetimi, adım adım devletin atadığı direktörlerin eline geçmiştir. “Reel sosyalizm”i aklamakla işlevli takma aklın imalatçıları, Lenin’in “kapitalizmin iyi yanlarını alalım” mealindeki kaygan söylemini, sermayenin toplumsal iktidarını hayata geçiren ekonomi bürokrasisini meşrulaştırmak için kullanmışlardır.

 

“İşçi sınıfına karşı kalkan sopa”

Her tarihsel devrimci momentte mücadelenin önünü açacak en uygun çözüm, toplum mühendisliği kurmaylarının zihninden değil, fakat yığınların yaratıcı pratiğinden fışkırır. İşçi sınıfının eleştirel, devrimci, kurucu mücadelesi, her tarihsel devrimci momentte ortaya çıkan farklı çözüm önerilerini pratiğin diliyle tartışarak kendi yolunu kendisi açar.

Örneğin, 1918 Rusya’sındaki tarihsel koşullarda, sanayiin toparlanması için kabaca iki eğilim ortaya çıkmıştı. Birincisi, yukarıdan sosyalizm çizgisinin savunduğu üzere, işletmelerde Taylor sistemine ve “tek adam” diktatörlüğüne geçişti. İkincisi ise, işçi kontrolü mücadelesinin kısmen yaşama geçirmekte olduğu üzere, işletmelerin işçilerden ve teknik personelden oluşan karma kurullar tarafından yönetilmesiydi.

“Reel sosyalizm”in kendisini aklamak için servis ettiği resmi tarihe göre, devrimden sonra sanayi üretimini ayağa kaldırabilmek için işçilere Taylorcu disiplinin dayatılması zorunluydu, başkaca bir çözüm yolu yoktu.

Oysa, işçilere Taylorcu disiplinin dayatılması, sadece, yabancılaşmış faaliyeti olumlayan pozitif güzergâhın sınırları dahilindeki bir zorunluluktu. Yabancılaşmış faaliyeti inkâr mücadelesinin açmakta olduğu negatif güzergâh ise farklı perspektifler sunmaktaydı. Örneğin, Bolşevik partideki sol kanat, hazırladığı “Şimdiki Durum Üstüne Tezler” başlıklı manifestoda, Taylorcu dayatmayı eleştirmiş ve farklı çözüm önerileri ileri sürmüştü.

Şimdiki Durum Üstüne Tezler, sol kanadı destekleyen haftalık Komünist dergisinde 20 Nisan 1918’de yayımlandı. Tezlere göre, bürokratik merkezileşmeye, komiserler yönetimine, yerel sovyetlerin bağımsızlığının ellerinden alınmasına doğru bir gidiş vardı. Tezler, parça başı ücrete, işgününün uzatılmasına, fazla mesaiye karşı çıkıyor ve üretimde işçi kontrolünün sağlanmasını savunuyordu:

“Üretimde kapitalist yönetimin geri getirilmesiyle sağlanacak çalışma disiplini, emek üretkenliğini aslında artırmaz, fakat proletaryanın sınıf otonomisini, faaliyetini ve örgütlenme düzeyini düşürür. İşçi sınıfını köleleştirmekle tehdit eder ve proletaryanın hem geri kesimlerinde hem de öncüsünde hoşnutsuzluğa yol açar. İşçi sınıfı ‘kapitalist ve sabotörler’e karşı keskin sınıf öfkesi içindeyken, komünist partisi bu sistemi başarıya ulaştırmak uğruna işçilere karşı küçük burjuvazinin desteğini almak durumunda kalacağı için proletarya partisi olarak kendisini bitirecektir…

“İşletmelerin kontrolü, yerel ekonomik konseylerin kontrol ve liderliği altındaki, işçilerden ve teknik personelden oluşacak karma kurullara verilmelidir. Bütün ekonomik hayat, … işçilerin seçtiği bu konseylerin organize etkisine tabi kılınmalıdır.” (The ‘Left’ Communists’ Theses on the Current Situation, http://libcom.org/library/theses-left-communists-russia-1918)

Sol kanadın liderlerinden Osinski’ye göre, Taylorcu dayatma işçiler arasındaki dayanışmayı çökertecek ve işçileri bireysel işgücü satıcıları olarak birbirleriyle rekabete düşürecekti. Osinski’ye göre, “işçiler bir günde mümkün olduğunca çok para kazanmaya teşvik ediliyor ve öteki şeyler için ne zamanları ne de ilgileri kalıyor”du. İşçilere Taylorcu disiplinin dayatılması, işçilerin fiziksel olarak yorgun düşmesine, sınıfın bir bütün olarak pasifleşmesine ve iş dışındaki toplumsal görevlere karşı duyarsızlığa yol açmaktaydı. (Aktaran: Carmen Sirianni, İşçi Kontrolü ve Sosyalist Demokrasi, İng., s. 143.)

Osinski, çalışma disiplininin geliştirilmesine değil, fakat çalışma disiplinini geliştirme adına kapitalist yöntemlere başvurulmasına karşıydı. Osinski’ye göre, işçilerin uyması gereken üretim normları demokratik biçimde kurulacak olan halk ekonomi konseyleri tarafından belirlenmeliydi. Konseylerin belirlediği üretim normlarına uymayan işçilerle çalışma arkadaşları ve yoldaşlık mahkemeleri ilgilenmeliydi. Ayrıca işsizliğin alabildiğine arttığı bir ortamda işgününü uzatmak saçmaydı, tam tersine, herkese iş bulmak için işgünü kısaltılmalıydı.

Osinski, Komünist‘in ikinci sayısında, işçi sınıfına karşı kalkan sopa ile devlet kapitalizmini ilişkilendirerek, gidişata dair şu uyarıda bulundu:

“Proleter toplumun, sanayi kaptanlarının fermanlarıyla değil, fakat işçilerin kendi sınıf yaratıcılığıyla inşa edilmesini savunuyoruz… Eğer proletaryanın kendisi emeğin sosyalist örgütlenmesi için gerekli ön koşulları nasıl yaratacağını bilmiyorsa, kimse işçi sınıfı için bunu yapamaz ve kimse işçi sınıfını bunu yapmaya zorlayamaz. Eğer sopa işçi sınıfına karşı kalkarsa, kalkan sopa ya başka bir toplumsal sınıfın etkisi altındaki toplumsal gücün elindedir ya da sovyet iktidarının elindedir. Eğer bu sopa sovyet iktidarının elinde olursa, o zaman sovyet iktidarı işçiler aleyhine başka bir sınıftan (mesela köylülerden) destek almak zorunda kalacaktır ve böylece proletarya diktatörlüğü olarak kendi kendini yok edecektir. Sosyalizm ve emeğin sosyalist örgütlenmesi ya proletaryanın kendisi tarafından kurulacaktır ya da hiç kurulmayacak, onun yerine başka bir şey, yani devlet kapitalizmi kurulacaktır.” (Aktaran: Maurice Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control, http://libcom.org/library/bolsheviks-workers-control-solidarity-1918)

İkili toplumsal iktidar döneminde sermayenin toplumsal iktidarı ile sermayeyi inkâr mücadelesinden doğan karşı-toplumsal iktidarın birbirlerine karşı sopa kaldırması, dönemin doğası gereğidir.

Hiç kuşkusuz, değerin, paranın, sermayenin toplumsal iktidarına, kısacası değer yasasının tahakkümüne son verilmesi için gereken maddi koşulların yaratılması uzun bir tarihsel döneme yayılacaktır. Bu tarihsel devrimci dönüşüm dönemi içinde, maddi koşulların yeterince gelişmemişliğini dikkate alan ama yığınsal inisiyatifin karşı-iktidarı örmesinin önünü kesmeyen ve aşağıdan baskıyla sürekli dönüşmeye zorlanan bir dizi dinamik uzlaşı biçimlerinin ortaya çıkması doğaldır.

Ancak, yukarıdan sosyalizm çizgisinin işçi sınıfına Taylor sistemini dayatma siyasetini bu çerçevedeki bir uzlaşı olarak mütalaa etmek mümkün değildir. Çünkü hükümet, bir yandan Taylor sistemini dayatırken, öte yandan işçi sınıfının fabrika sisteminin pratik eleştirisi yoluyla karşı-iktidarı örmesini engellemiştir. Hükümetin devlet sopasıyla Taylor sistemini dayatmasının pratik sonucu, fabrikalarda işçi sınıfını sorgusuz sualsiz itaat altına almak olmuştur:

“Diktatöryel güçler verilmiş, Sovyet kurumları tarafından seçilmiş ya da atanmış diktatörlerin, Sovyet direktörlerinin tek adam kararlarına iş sırasında sorgusuz sualsiz itaat…” (V. İ. Lenin, “Sovyet Hükümetinin Acil Görevleri Üstüne Altı Tez”, 30 Nisan – 3 Mayıs 1918, TE, İng., c. 27, s. 316.)

İşçi sınıfı açısından, kendi otonom mücadelesi içinde oluşturduğu ve her an için geri çağrılabilir fabrika komitelerinin onayından geçmiş iş yöneticilerine itaat etmek başka şeydir, tepeden inme diktatörlere sorgusuz sualsiz itaat etmek başka şeydir. Taylor disiplinini, tepeden inme diktatörlere sorgusuz sualsiz itaati dayatan sopa, gerçekte, sermayenin hükmünü icra eden sopa işlevi görmüştür.

Fabrika komitelerini likide etme, fabrikalara diktatörler atama, böylece işçi sınıfını sorgusuz sualsiz itaat konumlarına geriletme sürecinin bir parçası olarak sendika temsilciliği seçimleri de devletin vesayetine bağlandı. 16 – 25 Ocak 1919 tarihli İkinci Rusya Sendikalar Kongresi’nde konuşan Perkin adlı delege, bu durumu şöyle protesto etti:

“Eğer bir sendika toplantısında bir kişiyi komiser olarak seçmişsek, -yani işçi sınıfının bu konuda iradesini ifade etmesine müsaade edilmişse- o kişinin bizim komiserimiz olacağını, komiserlikte bizim çıkarlarımızı temsil etmesine müsaade edileceğini düşünürsünüz. Fakat hayır. Kendi irademizi -işçi sınıfının iradesini- ifade etmiş olmamıza rağmen, seçtiğimiz komiserin otoriteler tarafından onaylanması gerekmektedir… Bu, proletaryayı maskara yerine koymak demektir. Proletaryaya temsilcilerini seçme hakkı tanınıyor, fakat devlet iktidarı seçimleri geçerli sayıp saymama hakkına dayanarak, temsilcilerimize istediği muameleyi yapıyor.” (Aktaran: Maurice Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control, http://libcom.org/library/bolsheviks-workers-control-solidarity-1919)

İşçi otonomisinin ezilmesine siyasal çok sesliliğin susturulması eşlik etti. İktidar partisi dışındaki devrimci parti ve örgütlerin üstüne Çeka salındı. İktidar partisi içindeki muhalif eğilimler baskı altına alındı. Örneğin Komünist dergisi Mayıs 1918’deki dördüncü sayısından sonra çıkamadı. En nihayet 1921’deki 10. Kongre’de parti içi muhalefet yasaklandı.

Devrimin ilk yılında üç ayda bir toplanan Rusya Sovyetler Kongresi, daha sonra yılda bir toplanır oldu. Sovyet Merkez Yürütme Komitesi, güya yüksek yasama organı sayılıyordu. Ama Sovyet Merkez Yürütme Komitesi bu işlevi hiçbir zaman gerçek anlamda hayata geçiremedi. Hükümetin ilk yılda çıkardığı 480 kararnamenin sadece 68 tanesi Sovyet Merkez Yürütme Komitesi’ne sunuldu. İç savaşın sonuna doğru Sovyet Merkez Yürütme Komitesi artık hükümetin çıkardığı kararnameleri ilân eden sembolik bir makam haline geldi.

Böylece, işçi sınıfının, kır emekçilerinin kazandığı toplumsal iktidar mevzileri adım adım düşürüldü. Sovyetler, fabrika komiteleri, doğrudan demokrasi organları işlevsizleştirildi. Sendikalar, kitle örgütleri, parti üst yönetiminin kararlarını işçi sınıfına, emekçi halka dayatmanın “volan kayışları”na dönüştürüldü. Parti ile devlet iç içe geçti, tek parti rejimi kuruldu.

Tarih, Radek’in Komünist‘in ilk sayısında yaptığı şu uyarıyı haklı çıkarır bir seyir izledi:

“Eğer Rus devrimi burjuva karşı-devrimin şiddetiyle çökerse, bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğar. Ancak, eğer Rus devrimi sosyalist karakterini kaybederek çalışan yığınları hayal kırıklığına uğratırsa, bu darbenin yol açacağı sonuçlar Rus ve uluslararası devrimin geleceği için on misli daha kötü olur.” (Aktaran: Maurice Brinton, The Bolsheviks and Workers’ Control, http://libcom.org/library/bolsheviks-workers-control-solidarity-1918)

 

Tek parti diktatörlüğü

Devlet iktidarını bir darbeyle ele geçirdikten sonra diktatörlük kurarak düzeni değiştirme fikri, François-Noël Babeuf’e (1760-1797) atfedilir. Babeuf, 1789 Fransız burjuva devrimini takibeden çalkantılı yıllarda jakoben eğilimin en radikal sözcülüğünü yapmıştır.

Babeuf çizgisini, daha sonra, ütopik sosyalist Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) devam ettirmiştir. Blanki’ye göre, sosyalizme geçmek için, iktidarı ele geçiren devrimci bir elitin diktatörlüğü altında halkı eğitmek gerekiyordu. İktidardaki küçük bir erdemli grubun toplumu devlet eliyle dönüştürmesi fikri, 1789 Fransız burjuva devrimine ilham veren aydınlanma felsefesini yansıtıyordu.

Engels, Blanki’nin darbeci zihniyetini şöyle özetler:

“Blanki özünde bir siyasal devrimcidir. Blanki, sırf duyarlı olduğu için, halkın çektiği acıları hissettiği için sosyalisttir. Ama ne sosyalist teoriye sahiptir ne de toplumsal reformlar için belirli pratik önerileri vardır. Blanki siyasal faaliyetlerinde esas olarak bir ‘eylem adamı’ idi. İyi örgütlenmiş küçük bir azınlığın, fırsatını yakaladığında devrimci ayaklanmaya kalkışarak, başlangıçta elde edeceği birkaç başarıyla halk yığınlarını peşinden sürükleyebileceğine ve böylece muzaffer bir devrim yapabileceğine inanıyordu…

“Blanki’nin küçük bir devrimci azınlığın ani bir darbesiyle devrim yapılabileceği varsayımından çıkan sonuç, girişimin başarısından sonra bir diktatörlüğün kurulması gerekliliğidir. Şüphesiz ki bu, devrimci sınıfın, yani proletaryanın bütününün diktatörlüğü değil, fakat ayaklanmayı gerçekleştiren ve bizzat kendileri de bir ya da birkaç kişinin diktatörlüğü altında örgütlenmiş olan küçük bir azınlığın diktatörlüğüdür.” (F. Engels, “Blankici Komün Mültecilerinin Programı”, Haziran 1874, MESE, İng. c. 2, s. 381.)

1847’de kurulan Komünistler Ligi’nin, yani Birinci Enternasyonal’in Fransa kanadını Blanki taraftarları oluşturuyordu. Çünkü, o zamanki Fransa’da devrimci çizgiyi Blankici hareket temsil ediyordu. Marks bu gerçeği şöyle dile getirir:

(Fransa’da – YZ) proletarya gitgide devrimci sosyalizmin çevresinde, bizzat burjuvazinin Blanki adını taktığı komünizm çevresinde toplanıyor.” (K. Marks, “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri”, Ocak-Kasım 1850, MESE, İng., c. 1, s. 282.)

Marks, aynı örgüt içinde yer aldığı Blanki taraftarlarının zihinsel dünyasını etkileyebilmek, böylece onları toplumsal devrim çizgisine çekebilmek için, Blanki’nin kullandığı diktatörlük lafzını alıp doğru bir içerikle yeniden işledi.

Marks’ın zamanında diktatörlük sözü, bugün olduğu gibi, despotik devlet anlamına gelmiyordu. Diktatörlük, olağanüstü zamanlardaki geçici yönetim demekti. Marks, Blankici hareketin Fransa’daki devrimci işlevini teslim eden yukarıdaki cümlenin devamında, Blankici harekete, küçük bir liderler grubunun değil, fakat sınıfın bütününün yönetimi anlamına gelmek üzere “proletaryanın sınıf diktatörlüğü” fikrini önerdi:

(Fransa’da – YZ) proletarya gitgide devrimci sosyalizmin çevresinde, bizzat burjuvazinin Blanki adını taktığı komünizm çevresinde toplanıyor. Bu sosyalizm (bu devrimci sosyalist akım, komünist akım – YZ), devrimin sürekliliğinin beyanıdır, genel olarak sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılmasına, sınıf farklılıklarının dayandığı bütün üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasına, bu üretim ilişkilerine tekabül eden bütün toplumsal ilişkilerin ortadan kaldırılmasına, bu toplumsal ilişkilerden doğan bütün düşüncelerin devrimcileştirilmesine zorunlu geçiş olarak proletaryanın sınıf diktatörlüğüdür.” (K. Marks, “Fransa’da Sınıf Mücadeleleri”, Ocak-Kasım 1850,  MESE, İng., c. 1, s. 282.)

Şimdi aşağıdaki satırları okuyalım:

“Tek parti diktatörlüğü kurmakla suçlandığımızda … diyoruz ki: ‘Evet, tek parti diktatörlüğüdür bu! Bunu savunuyoruz ve bu pozisyonu değiştirmeyeceğiz. Çünkü bu parti, onyıllar içinde, bütün fabrika ve endüstri proletaryasının öncülüğünü kazanmıştır.'” (V. İ. Lenin, “Birinci Rusya Eğitim ve Sosyalist Kültür İşçileri Kongresi’ne Konuşma”, 31 Temmuz 1919, TE, İng., c. 29, s. 535.)

“İşçi sınıfının diktatörlüğü Bolşevik Parti tarafından, ta 1905’de, hatta daha öncesinde devrimci proletaryanın tamamıyla iç içe geçip birleşen parti tarafından yürütülüyor.” (V. İ. Lenin, “Kolçak’a Karşı Kazanılan Zafer Münasebetiyle İşçi ve Köylülere Mektup”, 24 Ağustos 1919, TE, İng., c. 29, s. 559.)

Yukarıdaki satırlar, işçi sınıfının tamamının toplumsal iktidarı yerine, bir grup öncünün işçi sınıfı adına siyasal iktidar tekeli kurmasını meşru görüyor. Lenin’in “işçi sınıfı adına” parti diktatörlüğü teorisinin, Marks’ın “proletaryanın sınıf diktatörlüğü” teorisiyle hiçbir ilgisi yoktur.

Proletaryanın sınıf diktatörlüğü, proleter yığınların hep birlikte yönetim işlerine müdahil olarak devleti inkâr mücadelesini ilerletmesi demektir. Devleti inkâr mücadelesi ya da devletin pratik eleştirisi, aynı zamanda, devlet merkezli siyasetin ve devlet iktidarını ele geçirmeye odaklı hiyerarşik partilerin de pratik eleştirisini içermek durumundadır. Çünkü, devletin pratik eleştirisi, devlet odaklı hiyerarşik partiler eliyle ya da “yukarıdaki” siyasilerin idari kararlarıyla değil, fakat “aşağıdaki” muazzam kalabalıkların, o zamana kadar devletin tekelinde olan bütün güçleri fiilen geri alma mücadelesiyle gelişir.

Marks, proletarya diktatörlüğü girişimi olan Paris Komünü için şunları söyler:

“Komünal kuruluş, şimdiye kadar toplumun sırtından geçinen ve onun özgür hareketini engelleyen asalak devlet tarafından emilmiş bulunan bütün güçleri topluma geri verecektir.” (K. Marks, “Fransa’da İç Savaş”, Nisan-Mayıs 1871, MESY, İng., c. 2, s. 222.)

“Komün, İmparatorluğun, yani … devlet iktidarının, merkezileşmiş yürütmenin sahici antiteziydi… Komün, devlet iktidarının şu veya bu biçimine, devlet iktidarının meşru, anayasal, cumhuriyetçi ya da emperyalist biçimine karşı girişilen bir devrim değildi. Komün, devletin kendisine karşı, toplumun böyle doğaüstü düşürülüşüne karşı bir devrimdi. Komün, halkın kendi toplumsal yaşamının kendisi için kendisi tarafından geri alınışıydı. Komün, devleti yönetici sınıfın bir fraksiyonundan öteki fraksiyonuna transfer edecek bir devrim değil, fakat bu iğrenç sınıf egemenliği aygıtını yıkacak bir devrimdi. Komün, sınıf egemenliğinin yürütmeci ve parlamenter biçimleri arasındaki cüce mücadelelerden biri değil, fakat bu her iki biçime karşı bir ayaklanmaydı… Komün, İkinci İmparatorluğun (devletin – YZ) kesin olarak inkârı ve bundan ötürü de on dokuzuncu yüzyıl toplumsal devriminin (sosyalist toplumsal devrimin  – YZ) başlayışıydı.” (K. Marks, “Fransa’da İç Savaş”, Birinci Taslak, Nisan-Mayıs 1871, Seçme Yazılar, İng., s. 553-554.)

İşçi sınıfı içinde, devrimci saflar içinde farklı eğilimlerin olması gayet doğaldır. Toplumsal devrimler, bütün eğilimlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşerek ortamı ve kendilerini dönüştürmesiyle ilerler. Ezilenlerin yığınsal olarak toplumun gidişatını yönetmesi, ancak doğrudan demokrasiyi hayata geçiren çok çeşitli öz yönetim organlarıyla, çok sesli, çok partili örgütlenmelerle mümkün olur. “İşçi sınıfı adına” bir partinin devlet iktidarı zırhına bürünerek öteki örgütleri yasaklaması, doğrudan demokrasiyi ezmesi, işçi sınıfını yönetilen konuma geri itmek anlamına gelir.

1917 Ekim’inden sonra devlet iktidarını ele geçiren Bolşevik parti, proletaryanın toplumsal iktidar alanlarını adım adım daraltarak Blankici azınlık diktatörlüğüne yönelmiştir. 1921’deki Kronştadt ayaklanmasının bastırılması, tek parti diktatörlüğünün yerleşmesini hızlandırmıştır. İşçi sınıfının, halk yığınlarının yarattığı karşı-iktidar organları tamamen ortadan kaldırılmış, sendikalar işçiyi kontrol etme aygıtlarına dönüştürülmüş, grevler, gösteriler engellenmiş, farklı görüşlerin ifade ve örgütlenmesi yasaklanmıştır. Böylece, Rusya’da 1917 Şubat’ında başlayan halk devrimi boğulmuş ve devlet Sovyetler Birliği kılığında yeniden ayağa kaldırılmıştır.

Leave a Reply