İçindekiler

                                                           Marks’ta eleştiri
.                                                          “Marksizmin üç kaynağı ve üç bileşeni”
.                                                          Aydınlanmacı eleştirinin eleştirisi
.                                                          “Var olan her şeyin gözü kara eleştirisi”

                                                           Felsefenin eleştirisi
.                                                          Hegel’in muhteşem keşfi
.                                                          Feuerbach’ta insan faaliyeti yok
.                                                          İnsanı emek yaratır
.                                                          İnsan olmaya geldik

                                                           İnsana yabancılaşmış faaliyet
.                                                          Marks’a göre yabancılaşma nedir
.                                                          Yabancılaşma sürecini inkâr etmek

                                                           Ekonomi politiğin eleştirisi
.                                                          Üretici güçler – Üretim ilişkileri
.                                                          İnsanlığın tarih öncesi
.                                                          Üretimi insan gibi yapmak

                                                           Değerin eleştirisi
.                                                          Değerin büyüklüğü
.                                                          Değeri dayatan zorunluluk
.                                                          Değer yabancılaşmış emeğin bir yaratımıdır
.                                                          Değerin fetiş biçimi: Para
.                                                          Değerin yarattığı zenginlik illüzyonu

                                                           İnkârdan inkârın inkârına
.                                                          İlkel komünal topluluklar
.                                                          Kişisel bağımlılık ilişkileri
.                                                          Nesnel bağımlılık ilişkileri – Yalıtık birey
.                                                          Eşitlik ve özgürlük illüzyonu
.                                                          Sivil toplumun içyüzü – Kapitalist sömürü
.                                                          Toplumsallık illüzyonları
.                                                          Sahici insan toplumu – Komünal birey

                                                           İlkel sermaye birikimi – Sermaye birikimi
.                                                          Çıplak zor kullanımı – “Sessiz zorlama”

                                                           Sermayenin serüveni
.                                                          Endüstri devrimi
.                                                          Sermayenin biçimsel ve gerçek egemenliği
.                                                          Makine kırıcılığı – Ludist hareket
.                                                          Bilgi yoğun teknolojik devrim
.                                                          Sermaye mekânsal sınırlamayı aşıyor
.                                                          Ortalama kâr yasası dünyasal ölçekte işliyor

                                                           Sermayenin dünya-tarihsel krizi
.                                                          Kâr oranının düşme eğilimi
.                                                          “Hareket halindeki çelişki”
.                                                          Sermaye birikiminin sınırı
.                                                          Sermayenin tarihsel misyonu

                                                           Ya sosyalizm ya barbarlık
.                                                          Sosyalizme gidiş mukadder değildir
.                                                          Sosyalist toplumsal devrim

                                                           Marks’ın komünal insanlık öngörüsü
.                                                          Zihinsel çorba
.                                                          Adil dağıtım yaygarası
.                                                          Gotha Programının Eleştirisi‘ndeki meşhur bölüm
.                                                          Sosyalist toplumda değer yasası çalışmaz
.                                                          “Kapitalist toplumdan çıkıp geldiği biçimiyle”
.                                                          Komünist toplumda evrimleşme
.                                                          Doğrudan toplumsal emek
.                                                          “Meta mübadelesindeki aynı ilke”
.                                                          “Burjuva hak”
.                                                          Komünist toplumda emek zamanının rolü
.                                                          Komünist toplumda emek zamanından iktisat
.                                                          Komünist toplumda emek alanı
.                                                          İnsanı parçalayan işbölümü
.                                                          “İşbölümüne kölece boyun eğme”
.                                                          Komünist insanlığın kurucu temeli

                                                           Takma aklın amentüsü
.                                                          Bulamaç teori
.                                                          “Sosyalizm”de zor kullanımı
.                                                          Paris Komünü sosyalizm mi
.                                                          Marks’ın doğrusu – Lenin’in uydurusu
.                                                          Devletli sosyalizm sapması
.                                                          Hukukun suçüstü röntgeni
.                                                          Hukuk aklı
.                                                          Hukuk aklına göre “burjuva hak”
.                                                          Toplum mühendisi devlet
.                                                          “Halk kitlelerini terbiye etmek”
.                                                          Devlet mülkiyeti – Toplumsal mülkiyet
.                                                          Sosyalizm değil “devlet karteli”

                                                           İkinci Enternasyonal zihniyeti
.                                                          Endüstriyel kapitalizmin yükselişi
.                                                          “Sosyalizm için tam maddi hazırlık”

                                                           1917 Şubat – Ekim devrimi
.                                                          Şubat devrimi
.                                                          İkili iktidar
.                                                          Fabrika komiteleri
.                                                          Ekim devrimi

                                                           İşçi kontrolü mücadelesi
.                                                          İşçi kontrolü kararnamesi
.                                                          Fabrika komiteleri – Sendikalar – Devlet
.                                                          İşçi kontrolünden devlet kontrolüne
.                                                          İşçi kontrolünden “işçi yönetimine”
.                                                          Lisan-ı hâl ile söylenen nedir

                                                           İşçi kontrolüne karşı Taylorizm
.                                                          Taylorizm
.                                                          Gastev’in makine fetişizmi
.                                                          İktidardan önce iktidardan sonra
.                                                          “İşçi sınıfına karşı kalkan sopa”

                                                           Devletin eleştirisi
.                                                          Demokrasinin toplumsal temeli
.                                                          İnsan viranesi – Toplum harabesi
.                                                          Hukukun üstünlüğü alıklığı
.                                                          “Anayasal aptallık”
.                                                          Devleti inkâr etmek

                                                           Siyasal aklın eleştirisi
.                                                          Tek parti diktatörlüğü
.                                                          Devlet arabasına binmek
.                                                          Devlet tarafından fethedilmek
.                                                          Tarih muamması

                                                           Tarihsel hareketin eleştirel teorisi
.                                                          Parti “özne” – işçi sınıfı “nesne”
.                                                          “Haydi ne marifetin varsa göster”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.